ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Aktuality

Vážení rodiče,                                                                                 Šternberk 9. 4. 2021           

  na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 6. dubna 2021 o omezení provozu škol a školských

  zařízení od 12. 4. 2021

  • OBNOVUJEME od 12. 4. 2021 prezenční výuku žáků součásti ZŠ Olomoucká 76, zřízené dle §16, odst. 9 školského zákona 
  • Pro žáky v prezenční výuce obnovujeme také provoz školní družiny a školní jídelny – výdejny    

 Podmínky pro zapojení do prezenční výuky:

1) Zákonný zástupce před návratem žáka do školy písemně potvrdí, že se seznámil s informacemi o testování žáků (jsou vyvěšeny níže) a s testováním svého dítěte souhlasí.

2) Žák se před zahájením výuky a dále v pravidelných intervalech zúčastní pod dohledem pedagogů samotestování antigenním testem na přítomnost Covid – 19 a jeho výsledek bude negativní.                          

3) Zákonný zástupce vybaví žáka předepsanou ochranou dýchacích cest.  

 

Žák, který se neotestoval, se prezenční výuky účastnit nesmí.  V takovém případě je zákonný zástupce povinen nesouhlas s testováním svého dítěte škole nejpozději 12. 4. 2021 písemně potvrdit. Současně zákonnému zástupci vzniká povinnost pravidelně osobně zajistit vyzvedání a odevzdávání úkolů dítěte a na jejich plnění řádně dohlížet. Nepřítomnost žáka je omluvena jako nemoc, škola nemá povinnost zajišťovat pro tyto žáky on-line výuku.

Mgr. Zuzana Parmová,

ředitelka ZŠ Šternberk, Olomoucká 76

 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST VIRU COVID -19 V NAŠÍ ŠKOLE

 

  • Jak je testování ve škole zajištěno?

V pavilonu A je vyhrazena testovací místnost pro I. a III. třídu a pedagogy tohoto pavilonu.       

V pavilonu B je vyhrazena testovací místnost pro II. a IV. třídu, pedagogy tohoto pavilonu a nepedagogy.                     

1) Je vhodné, aby žáci přicházeli ve dny testování minimálně 15 – 20 minut před zahájením výuky.

2) Před prvním testováním prokazatelně poučíme všechny žáky a zákonné zástupce o průběhu testování.     LETÁK PRO ŽÁKY ZDE    LETÁK PRO RODIČE ZDE

3) Pověření pedagogičtí pracovníci dohlíží na dodržování stanovených hygienických podmínek, poskytují žákům instrukce k jednotlivým krokům a dohlíží na průběh testování.

4) Zákonným zástupcům žáků, kteří by nezvládli odběr vzorku pro test samostatně, škola umožní přístup do odděleného prostoru při dodržení stanovených hygienických podmínek.

5) Testování monitoruje a vyhodnocuje pověřený pracovník, který zapisuje výsledky testů v režimu citlivých údajů.  Ty předává ředitelce školy pro sestavení výkazu agregovaných dat organizace.

6) V případě pozitivního antigenního testu škola žáka neprodleně izoluje a kontaktuje zákonného zástupce žáka. Ten je povinen zajistit další izolaci dítěte a postupovat podle pokynů dětského lékaře.

7)  Při potvrzení nákazy žáka PCR testem informuje škola KHS o kontaktech žáka ve škole.

  • Proč testujeme? Testování je jen pro žáky či zaměstnance bez příznaků nemoci, umožní bezpečnou prezenční výuku.
  • Kdo se musí ve škole testovat? Všichni zaměstnanci a žáci s výjimkou žáků v individuální výuce a žáků součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně.
  • Kdo se nemusí ve škole testovat?

Nemusí se testovat žák či zaměstnanec, který při příchodu do školy předloží některý z těchto dokladů:

– Aktuální potvrzení lékaře, že Covid -19 prodělal a od jeho prvního pozitivního PCR testu dosud neuplynulo 90 dní.

– Originál certifikátu o ukončeném očkování proti Covid -19, pokud od jeho posledního očkování již uplynulo 14 dní.

– Originál potvrzení o negativním výsledku testu na Covid- 19 z testovacího centra, případně z jiné školy, pokud není starší než 48 hodin.

  • Kdy se musí žáci a zaměstnanci testovat?

V pondělí 12.4.2021, potom ve středu 14. 4. 2021 a v následujících týdnech pravidelně opět v pondělí a ve středu.

Žák či zaměstnanec, který se pravidelného testování nezúčastnil se bude testovat ihned při svém příchodu do školy.

  • Čím testujeme? Testujeme antigenními testy Singclean GT dodanými MŠMT.

Další informace najdete na  https://testovani.edu.cz/  Tento web shrnuje odpovědi MŠMT na základní otázky k testování žáků základních škol od 12. 04. 2021

 

10 základních zásad

 

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19 ke stažení zde

 

 

Oznámení o vyhlášení dnů ředitelského volna

Vážení rodiče,

oznamuji, že po projednání se zřizovatelem vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z provozních důvodů ředitelské volno v těchto termínech:

3. března 2020, 29. a 30. června 2020.

Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

Doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ

Vážení rodiče,

po projednání s předsedkyní ŠR, v souladu s §167 zákona č.561/2004 sb., o předškolním a základním, středním, vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem školské rady,

 

vyhlašuji doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Šternberk, Olomoucká 76.

 

Návrhy na kandidáty můžete podávat písemně na připravených formulářích do 16. března 2020 v kanceláři školy. Volby se uskuteční v pondělí 6. dubna 2020 v budově školy od 7:30 do 16:00 hodin.

 

      Ve Šternberku 27. 1. 2020      Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

 

Zapojení školy do projektu č. 18_063/001018/-01 Šablony II – ZŠ Olomoucká, Šternberk

 

V letošním školním roce 2018/2019 měli žáci na výběr Pohybový kroužek a Tvořivou dílnu. Pro nedostatečný počet zájemců nebyl naplněn pohybový kroužek, otevřeli jsme pouze Tvořivou dílnu.
 
Naše škola se již druhým rokem účastní projektu Mléko do škol. V rámci tohoto projektu dostávají žáci na svačinku mléko zdarma.
 

 
Škola také podala projektovou žádost Šablony II, ze které budou realizovány především aktivity na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj využití ICT ve výuce. V rámci projektu bude také podpořeno zájmové vzdělávání, zejména činnosti ve školní družině.

 

Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Naše škola je do tohoto projektu zapojena a ve spolupráci se strojírenským a lesnickým učilištěm probíhají v průběhu školního roku různé akce: ukázky strojní a lesní mechanizace, ukázky řezání motorovou pilou, ukázky povrchového opracování dřeva. Žáci si již vyzkoušeli práci s pedigem
i s přírodninami a dozvěděli se mnoho zajímavého z oblasti ekologie lesa o využití hmyzích domečků, krmelců a posedů.

 

Projekt krokus

Projekt krokus organizuje židovské muzeum v Praze a je inspirován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland jako vzpomínka na židovské děti, které zahynuly během holocaustu. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila. V listopadu jsme na školní zahradě zasadily cibulky krokusů. Na jaře budou žluté květy krokusů připomínat Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

 

 

 

Poradna E-Bezpečí

Dostal/a jsi se do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilními telefony? Někdo ti vyhrožuje, vydírá, zastrašuje a používá k tomu internet či mobilní telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?

Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti!

https://poradna.e-bezpeci.cz/

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO AKTIVIT A PROJEKTŮ

▪  Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

 

▪  Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk

CZ.1.07/1.1.00/46.0009

 

▪   Recyklohraní

 

▪   Soutěže ve sběru papíru společnosti van Gansewinkel, a.s..

 

kudykam clear.png

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientaci v legislativě v souvislosti s řešením životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší.

Projektem bude vytvořeno a pilotně ověřeno informační webové prostředí nabízející žákům návod k řešení životních situací, se kterými se žák nejčastěji setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a po skončení středního vzdělávání.

Více na http://www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.asp

WEBOVÉ STRÁNKY K VOLBĚ POVOLÁNÍ:

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.nuv.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz