ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Aktuality

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,
v souladu s §24 odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, po předchozím schválení zřizovatelem, vyhlašuji z provozních důvodů na dny 29. a 30. června 2021 ředitelské volno.

Vysvědčení za školní rok 2020/2021 bude žákům vydáno dne 28. června 2021.

Ve Šternberku 14. 06. 2021

Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka ZŠ Šternberk, Olomoucká 76

 

 

Vážení rodiče,                                                 Šternberk  9. 4. 2021                               

na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 7. června 2021 o omezení provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021

 

  • probíhá prezenční výuka žáků součásti ZŠ Olomoucká 76, zřízené dle §16, odst. 9 školského zákona i součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk
  • a provoz školní družiny a školní jídelny – výdejny dle těchto podmínek:    

                           

1) Zákonný zástupce před návratem žáka do školy písemně potvrdí, že se seznámil s informacemi o testování žáků (jsou vyvěšeny níže) a s testováním svého dítěte souhlasí.

2) Žák se před zahájením výuky a dále v pravidelných intervalech zúčastní pod dohledem pedagogů samotestování antigenním testem na přítomnost Covid – 19 a jeho výsledek bude negativní.

3) Zákonný zástupce vybaví žáka předepsanou ochranou dýchacích cest, pro pobyt ve společných prostorách.  

Žák, který se neotestoval, se prezenční výuky účastnit nesmí.  V takovém případě je zákonný zástupce povinen nesouhlas s testováním svého dítěte škole písemně potvrdit. Současně zákonnému zástupci vzniká povinnost pravidelně osobně zajistit vyzvedání a odevzdávání úkolů dítěte a na jejich plnění řádně dohlížet. Nepřítomnost žáka je omluvena jako nemoc, škola nemá povinnost zajišťovat pro tyto žáky on-line výuku.

 

Mgr. Zuzana Parmová,

 

ředitelka ZŠ Šternberk, Olomoucká 76

 

SWOT ANALÝZA DISTANČNÍ VÝUKY ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76 k nahlédnutí ZDE

 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST VIRU COVID -19 V NAŠÍ ŠKOLE

 

  • Jak je testování ve škole zajištěno?

V pavilonu A je vyhrazena testovací místnost pro I. a III. třídu a pedagogy tohoto pavilonu.       

V pavilonu B je vyhrazena testovací místnost pro II. a IV. třídu, pedagogy tohoto pavilonu a nepedagogy.                     

1) Je vhodné, aby žáci přicházeli ve dny testování minimálně 15 – 20 minut před zahájením výuky.

2) Před prvním testováním prokazatelně poučíme všechny žáky a zákonné zástupce o průběhu testování.     LETÁK PRO ŽÁKY ZDE    LETÁK PRO RODIČE ZDE

3) Pověření pedagogičtí pracovníci dohlíží na dodržování stanovených hygienických podmínek, poskytují žákům instrukce k jednotlivým krokům a dohlíží na průběh testování.

4) Zákonným zástupcům žáků, kteří by nezvládli odběr vzorku pro test samostatně, škola umožní přístup do odděleného prostoru při dodržení stanovených hygienických podmínek.

5) Testování monitoruje a vyhodnocuje pověřený pracovník, který zapisuje výsledky testů v režimu citlivých údajů.  Ty předává ředitelce školy pro sestavení výkazu agregovaných dat organizace.

6) V případě pozitivního antigenního testu škola žáka neprodleně izoluje a kontaktuje zákonného zástupce žáka. Ten je povinen zajistit další izolaci dítěte a postupovat podle pokynů dětského lékaře.

7)  Při potvrzení nákazy žáka PCR testem informuje škola KHS o kontaktech žáka ve škole.

  • Proč testujeme? Testování je jen pro žáky či zaměstnance bez příznaků nemoci, umožní bezpečnou prezenční výuku.
  • Kdo se musí ve škole testovat? Všichni zaměstnanci a žáci s výjimkou žáků v individuální výuce a žáků součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně.
  • Kdo se nemusí ve škole testovat?

Nemusí se testovat žák či zaměstnanec, který při příchodu do školy předloží některý z těchto dokladů:

– Aktuální potvrzení lékaře, že Covid -19 prodělal a od jeho prvního pozitivního PCR testu dosud neuplynulo 90 dní.

– Originál certifikátu o ukončeném očkování proti Covid -19, pokud od jeho posledního očkování již uplynulo 14 dní.

– Originál potvrzení o negativním výsledku testu na Covid- 19 z testovacího centra, případně z jiné školy, pokud není starší než 48 hodin.

  • Kdy se musí žáci a zaměstnanci testovat?

V pondělí 12.4.2021, potom ve středu 14. 4. 2021 a v následujících týdnech pravidelně opět v pondělí a ve středu.

Žák či zaměstnanec, který se pravidelného testování nezúčastnil se bude testovat ihned při svém příchodu do školy.

  • Čím testujeme? Testujeme antigenními testy Singclean GT dodanými MŠMT.

Další informace najdete na  https://testovani.edu.cz/  Tento web shrnuje odpovědi MŠMT na základní otázky k testování žáků základních škol od 12. 04. 2021

 

10 základních zásad

 

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19 ke stažení zde

 

 

Oznámení o vyhlášení dnů ředitelského volna

Vážení rodiče,

oznamuji, že po projednání se zřizovatelem vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z provozních důvodů ředitelské volno v těchto termínech:

3. března 2020, 29. a 30. června 2020.

Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

Doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ

Vážení rodiče,

po projednání s předsedkyní ŠR, v souladu s §167 zákona č.561/2004 sb., o předškolním a základním, středním, vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem školské rady,

 

vyhlašuji doplňující volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Šternberk, Olomoucká 76.

 

Návrhy na kandidáty můžete podávat písemně na připravených formulářích do 16. března 2020 v kanceláři školy. Volby se uskuteční v pondělí 6. dubna 2020 v budově školy od 7:30 do 16:00 hodin.

 

      Ve Šternberku 27. 1. 2020      Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka školy

 

 

 

Zapojení školy do projektu č. 18_063/001018/-01 Šablony II – ZŠ Olomoucká, Šternberk

 

V letošním školním roce 2018/2019 měli žáci na výběr Pohybový kroužek a Tvořivou dílnu. Pro nedostatečný počet zájemců nebyl naplněn pohybový kroužek, otevřeli jsme pouze Tvořivou dílnu.
 
Naše škola se již druhým rokem účastní projektu Mléko do škol. V rámci tohoto projektu dostávají žáci na svačinku mléko zdarma.
 

 
Škola také podala projektovou žádost Šablony II, ze které budou realizovány především aktivity na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj využití ICT ve výuce. V rámci projektu bude také podpořeno zájmové vzdělávání, zejména činnosti ve školní družině.

 

Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Naše škola je do tohoto projektu zapojena a ve spolupráci se strojírenským a lesnickým učilištěm probíhají v průběhu školního roku různé akce: ukázky strojní a lesní mechanizace, ukázky řezání motorovou pilou, ukázky povrchového opracování dřeva. Žáci si již vyzkoušeli práci s pedigem
i s přírodninami a dozvěděli se mnoho zajímavého z oblasti ekologie lesa o využití hmyzích domečků, krmelců a posedů.

 

Projekt krokus

Projekt krokus organizuje židovské muzeum v Praze a je inspirován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland jako vzpomínka na židovské děti, které zahynuly během holocaustu. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila. V listopadu jsme na školní zahradě zasadily cibulky krokusů. Na jaře budou žluté květy krokusů připomínat Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

 

 

 

Poradna E-Bezpečí

Dostal/a jsi se do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilními telefony? Někdo ti vyhrožuje, vydírá, zastrašuje a používá k tomu internet či mobilní telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?

Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti!

https://poradna.e-bezpeci.cz/

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO AKTIVIT A PROJEKTŮ

▪  Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

 

▪  Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk

CZ.1.07/1.1.00/46.0009

 

▪   Recyklohraní

 

▪   Soutěže ve sběru papíru společnosti van Gansewinkel, a.s..

 

kudykam clear.png

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientaci v legislativě v souvislosti s řešením životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší.

Projektem bude vytvořeno a pilotně ověřeno informační webové prostředí nabízející žákům návod k řešení životních situací, se kterými se žák nejčastěji setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a po skončení středního vzdělávání.

Více na http://www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.asp

WEBOVÉ STRÁNKY K VOLBĚ POVOLÁNÍ:

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.nuv.cz

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz