ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Akce a fotogalerie

Školní rok 2020/2021

Dne 28. 1. 2021 před slavnostním předáním vysvědčení proběhly třídnické hodiny, ve kterých žáci hráli hry a aktivity zaměřené na upevnění vzathů ve třídách.

Žáci I. třídy si užili prvního sněhu v novém roce.

Dne 19. 1. 2021 proběhl projektový den Města v Evropě aneb co trápí svět. Žáci se seznámili s evropskými městy a dozvěděli se o problémech, které trápí nejen tato města, ale celý svět. Věříme, že tento projektový den podpořil zájem žáků o vývoj světa a přispěl ke změně jejich postojů a chování.

Dne 18. 1. 2021 proběhlo pokračování odpolední akce Škola, místo k životu pro žáky III. a IV. třídy.

Dne 18. 12. se ve třídách uskutečnilo projektové vyučování Vánoce, Vánoce přicházejí. Žáci si vyzkoušeli staročeské vánoční zvyky jako věštění z jablečných semínek, rozkrajování jablka na hvězdičku či házení "střevícem". Prohlédli si živé přírodniny spojené s Vánocemi – cesmínu, vánoční hvězdu, krušpánek a na větvičce rostoucí jmelí. Poslechli si skladbu Tichá noc a ukázky z České mše vánoční. Na závěr se dozvěděli zajímavosti o tom, jak se Vánoce slaví v jiných evropských zemích.

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 proběhlo v jednotlivých třídách projektové vyučování Rodinné křižovatky. Hlavním tématem pro žáky prvního stupně byla rodina a její členové, žáci druhého stupně pak probírali rodinu v širších souvislostech. Žáci se dozvěděli o základních funkcích rodiny, naučili se pojmenovat členy úzké i široké rodiny, navrhli a namalovali si erb svého rodu a vytvořili vlastní rodokmen. Na závěr projektového vyučování si zahráli pohádku O červené řepě, kde si své vědomosti o rodině a jejich členech upevnili.

Odpolední akce EVVO „Škola, místo k životu“ se uskutečnila v úterý 15. 12. pro žáky II. třídy a ve středu 16. 12. pro žáky III. třídy. Kvůli velké nemocnosti žáků bude tato akce s žáky III. třídy dokončena v lednu. Žáci diskutovali o tom, jak se jim na škole líbí, co by na škole chtěli změnit. Společně jsme zjistili, jak se škola zapojuje do třídění odpadu. Vyhledali jsme informace o recyklaci mobilních telefonů, proč je důležité telefony recyklovat a omezit jejich spotřebu. Závěrem jsme vyrobili sběrnou nádobu na vysloužilé mobilní telefony, které budeme sbírat v lednu 2021 v rámci sběrové akce „Recyklohraní“.

V pondělí 2. 11. 2020 proběhlo v jednotlivých třídách projektové vyučování Podržíme se, které bylo zaměřeno na podporu zdravých vztahů v naší škole. Pomocí instruktážních videí, prezentací, diskusí, společného tvoření a her jsme pracovali s emocemi a prožitky žáků s cílem rozvíjet vztahy a upevnit pravidla vzájemné komunikace. Žáci se rovněž dozvěděli, jak předcházet šikaně a kyberšikaně, případně jak se bránit či koho požádat o pomoc. Věříme, že pro žáky byl tento den velkým přínosem a budou spolu lépe vycházet a projevovat si vstřícnost. Tento fakt nabývá na významu, zvláště v současných nelehkých dnech.

V úterý 13. 10. 2020 proběhl na naší škole projekt Duhový den. Cílem bylo seznámit žáky s celoročním propojujícím tématem ekologických projektových dnů – 7 barev duhy. Jednotlivé barvy symbolizují vždy jednu oblast, na kterou se v rámci tematických dnů zaměříme. Žáci poznali a prakticky si vyzkoušeli, jak vzniká duha a z jakých barev se skládá. Společně také obarvili pruhy látky, ze kterých sestavili velkou duhu. Závěrem si žáci namalovali a ozdobili kamínky, které mohou někomu darovat pro radost.

V závěru loňského školního roku byla v areálu školy dokončena výstavba venkovního pavilonu pro výuku. Investiční akce „Green Class“ v hodnotě cca 2 167 000,00 Kč byla financována z prostředků MMR.
Dne 30. září 2020 proběhla ve spolupráci s MAS Šternbersko, o.p.s. prezentační akce s názvem „Zelená ekologické výchově“, jejímž cílem bylo zviditelnit snahu školy i zřizovatele o rozvoj ekologické výchovy. Ředitelka školy Mgr. Zuzana Parmová nejprve poděkovala za spolupráci a přivítala hosty: Mgr. Jitku Pavlíkovou, pracovnici odboru školství a mládeže Olomouckého kraje, Mgr. Irenu Černockou, vedoucí odboru personalistiky, školství a kultury a tiskovou mluvčí Města Šternberk, Ing. Veroniku Machowskou, ředitelku MAS Šternbersko, o.p.s. a další. Mgr. Pavlíková pozdravila přítomné a ocenila, že se škola zaměřila právě na rozvoj ekologické výchovy, jejíž potřebnost stále narůstá. Pro žáky je každodenní kontakt s přírodou obohacující a výuka s živými přírodninami maximálně názorná. Dále ředitelka školy vyjádřila poděkování zřizovateli, který projektový záměr školy s názvem Green Class, tedy vybudování venkovní učebny, realizoval. Pod vedením koordinátorky environmentální výchovy Mgr. Aleny Fabiánové připravili učitelé pro žáky na letošní rok školní projekt s názvem „Sedm barev duhy“, který propojuje tématiku environmentální výchovy s ostatními průřezovými tématy. Nový pavilon zastřešil prostor a umožní pedagogům vyučovat zajímavě nejen o přírodě v přírodě. Školní projekt pak zastřeší všechna průřezová témata a umožní vyučovat v širších souvislostech. Tím bude projektový záměr zelené učebny – Green Class – bezezbytku naplněn. Závěrem projevu ředitelka školy ocenila práci pedagogů při přípravě školního projektu i celého slavnostního dne, kterým škola symbolicky vykročila na cestu za sedmi barvami duhy. Popřála žákům i učitelům, ať je to cesta zajímavá, objevující a sbližující.
Po úvodním projevu potěšili hosty vybraní žáci I. a II. třídy krátkým pásmem písní. Studenti SOŠ strojírenské a lesnické potom předvedli práci s motorovou pilou při výstavbě kompostérů z kulatiny. Společně se žáky III. a IV. třídy vysadili exotický strom liliovník tulipánokvětý. Pod vedením Mgr. Fabiánové žáci předvedli ukázku ekologické výuky. S využitím názorných pomůcek plnili úkoly v pracovních listech a rozlišovali další listnaté stromy, připravené k výsadbě na školním pozemku. Závěr akce patřil hrám a soutěžím s ekologickou tématikou, kde měli žáci příležitost za své znalosti získat odměny.

V úterý 29. 9. 2020 proběhlo na naší škole projektové vyučování „Pes – přítel člověka“ (Šablony II). Do naší školy přijel chovatel psů prap. Mgr. David Kvapil. Nejprve nám představil plemena psů, se kterými pracuje, poté nám řekl, jaká plemena psů jsou pro který výcvik vhodná. Následně přivedl psa Athora Jankari, se kterým nám předvedl ukázkový výcvik – vyhledání a vyštěkání nebezpečného člověka. Dětem se nejvíce líbila fena Corina, která je specialistkou na vyhledávání nebezpečných a návykových látek. Všichni byli překvapeni, jak rychle umí dané látky odhalit. Závěrem akce se plnily zadané úkoly, které se týkaly plemen psů, stavby jejich těla, smyslových orgánů a péče o psy.

Dne 23. 9. 2020 proběhl projektový den Bezpečnost v síti (Šablony II). Žáci se dozvěděli důležité informace týkající se bezpečného chování na internetu. Naučili se, jak si zabezpečit vlastní účty na sociálních sítích, získali informace o kyberšikaně a institucích, na které se v případě problémů mohou obrátit. Dozvěděli se zajímavé informace o práci Policie ČR při vyšetřování trestných činů v prostředí internetu. Na závěr žáci zjistili, jak je důležité ověřovat si pravdivost informací získaných na internetu.

Dne 22. 9. 2020 byla naplánována školní akce „Jedeme na farmu“ (Šablony II). Po příjezdu na farmu nás uvítala její majitelka pí Křenková. Na úvod nám popovídala o historii farmy, následovala komentovaná prohlídka zvířecích obyvatel farmy, ukázka výcviku a práce canisterapeutických psů. Poté si žáci prohlédli hasičské zásahové vozidlo a dozvěděli se, na co jsou různé přístroje a vybavení. Návštěvu farmy žáci zakončili vlastnoruční výrobou koberečků.

Příchod podzimu jsme uvítali pouštěním draka.

Učíme se pro život prací na školním pozemku a velmi nás to baví.

Dne 14. září 2020 proběhlo cvičení v přírodě. Žáci se vydali do okolí Šternberka poznávat přírodu - různé druhy stromů, rostlin a zvířat. Během cesty hráli naučné hry, seznamovali se s orientací v přírodě, turistickými značkami a vyzkoušeli si první pomoc.

Dne 9.9. 2020 proběhla ve školní družině odpolední akce s názvem Věda a technika kolem nás (Šablony II). IT odborník žákům prakticky ukázal, jak funguje 3D tiskárna na tisku píšťalek, které si poté žáci mohli odnést domů. Žáci byli překvapeni, že píšťalky opravdu pískají a že mohou mít různé barvy.
Kromě 3D tiskárny se žáci měli možnost seznámit s různými druhy komunikačních kanálů jako například Skype, Twitter, Facebook nebo Messanger. Žáci si vyzkoušeli na těchto platformách komunikovat s učitelem i mezi sebou. Závěr tohoto odpoledne patřil hrám (např. Minecraft, pexeso a puzzle).

Skolni-rok-2019-2020

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018