ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Akce a fotogalerie

Školní rok 2020/2021

Dne 23. 6. 2021 se pod záštitou MAS Šternbersko konal projektový den kariérového poradenství. Cílem této akce bylo atraktivní formou představit žákům a rodičům aktivity směřující k vhodné volbě povolání, ke vstupu na trh práce a motivovat žáky a rodiče k setrvání v pracovní aktivitě. V rámci akce se žákům představili hudebníci, moderátoři, herci i fotografové, kteří se s žáky podělili o příběhy ze začátků kariéry. Žáky nejvíce zaujala vystoupení s živou hudbou a s autogramiádou Tomáše Velzela i kapely Indican. Všichni žáci využili fotokoutku a odnesli si vzpomínkové foto.

Dne 18. 6. 2021 se vydala I. a III. třída na výlet do Olomouce. Navštívili jsme multisenzorickou místnost, kde se nám nejvíce líbila vodní postel, bazének s kuličkami a houpačka. Dále jsme šli do pevnosti poznání, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o koloběhu vody. Výlet jsme zakončili sladkou zmrzlinou.

Dne 8. 6. 2021 proběhl na naší škole projektový den Pojďte s námi za pohádkou. Tato akce byla součástí projektu Společně za kvalitní vzdělávání realizovaného MAS Šternbersko, o.p.s. , do něhož je naše škola od 1. 7. 2020 zapojena. Našimi hosty byli žáci MŠ Komenského Šternberk, pro které si žáci naší školy pod vedením pedagogů připravili dramatizaci pohádky „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“. K realizaci aktivit jsme využili nový venkovní pavilon. Malí herci vzali přípravu na vystoupení velmi svědomitě a pohádku zahráli ve vlastnoručně vyrobených maskách a kulisách. Za svůj výkon sklidili od dětí zasloužený potlesk. Po pohádce následovala beseda, při níž jsme společně procvičovali paměť. Měli jsme připravenu řadu otázek s přímou vazbou na představení, ale také dotazy týkající se různých znalostí. Děti z MŠ si velmi dobře zapamatovaly, jaká zvířátka byla v pohádce, kolik jich bylo, i to, v jakém pořadí přicházela. Společně s našimi žáky pak děti doplňovaly, kde tato zvířátka skutečně žijí, co o nich vědí, jaké další živočichy můžeme v lese potkat, čím můžeme přispět k jejich ochraně. Pro aktivizaci dětí byly zařazeny i hravé aktivity: Fonetická část – napodobování zvířecích zvuků, například medvěda, žabky, vlka, sovy aj... Pohybová část – děti předvedly pohyb medvěda, žabky, zajíčka, ptáčků, čápa a hledaly zvířátka svého druhu Soutěžní část – zahrnovala slalom, hod pytlíkem na terč, chytání (lovení) rybiček, hod míčem do dálky, Obr honí trpaslíka – míčky, Na ovečky a na vlka aj. Na závěr jsme si užili bublifuk. Do akce se velmi pěkně zapojily všechny děti a společné dopoledne si opravdu užily, což potvrdily velikým potleskem při hodnocení na závěr akce. Kromě hezkých zážitků byli všichni účastníci odměněni i drobnou sladkou odměnou. Vzhledem k hygienickým omezením bylo dost těžké dramatizaci připravit a role dobře nacvičit, ale nakonec to děti zvládly. Nečekanou radost nám pak udělala odezva dětí z MŠ, když s paní učitelkou v následujícím týdnu našim žákům přinesly obrázky, které po představení namalovaly.

Dne 7. 6. 2021 proběhlo cvičení v přírodě. Žáci se vydali do okolí Šternberka, poznávali luční květiny a pozorovali zvířata v lese. Žáci viděli slepýše a malého kolouška. Žáci byli poučení o chování, pokud naleznou v přírodě mláďátko. Během výpravy se dozvěděli o základech zdravovědy a hráli pohybové hry.

V úterý 1. 6. 2021 připravila naše škola pro žáky dětský den. Na žáky čekalo sedmnáct stanovišť, na kterých si mohi ověřili svou dovednost, rychlost, zručnost či obratnost. Žáci si vyzkoušeli například chůzi po slackline, hod šipkami na terč nebo chůzi na chůdách. Díky zapojení v projektu Mléko do škol a projektu Ovoce do škol žáci dostali nejen sladké odměny, ale byly pro ně připraveny k ochutnávce i ovocné a mléčné balíčky.

Dne 26. 5. 2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování s názvem Jak vyjít sám se sebou. Jeho hlavním tématem bylo poznávání sama sebe. Děti získaly informace o sebevědomí, jak se pozná zdravé a nezdravé sebevědomí, jak se buduje a upevňuje zdravá sebejistota. Během her se učily poznávat sebe a své spolužáky prostřednictvím vlastních silných a slabých stránek.

Ve středu 19. 5. 2021 proběhla na naší škole odpolední aktivita Květy, kam se podíváš. Povídali jsme si o jarních květinách, pracovali jsme s názornou ukázkou zahradních květin. Ke kartičkám jsme přiřazovali názvy květin. Následovala kreativní část odpolední aktivity. Žáci si vybrali obrázky květin, které domalovali a vystříhali. Společně jsme vytvořili mozaiku květinové zahrady.

Ve spolupráci s MAS Šternbersko se dne 18. 5. 2021 konala beseda o včelách. Žáci se dozvěděli zajímavosti o jejich chovu a životě, podívali se, jak vypadají potřeby včelaře a na závěr mohli ochutnat různé druhy medu.

V pondělí 10. 5. 2021 proběhl projektový den s názvem Modrá je dobrá, který byl zaměřen na jednu ze základních podmínek života na Zemi, vodu. Během dne jsme na problematiku vody nahlíželi ze tří směrů. Nejprve jsme se zaměřili na vodu okolo nás a její koloběh. Dále jsme zjišťovali, odkud k nám voda přitekla a zabývali jsme se částmi vodárenského cyklu. Závěrem jsme se zaměřili na šetrné zacházení s vodou. Žáci si změřili, kolik vody spotřebují při mytí rukou či čištění zubů a naučili se, co do odpadní vody nepatří. Ve venkovním areálu si žáci prakticky vyzkoušeli z kamínků a písku sestavit přírodní filtrační systém. A přefiltrovali znečištěnou vodu stejně, jako dešťová voda proniká přes podloží do podzemních vod.

Dne 6. 5. 2021 proběhla odpolední akce Mamince k svátku. Děti pro maminky z papíru vyrobily košík plný květin.

Dne 28. 1. 2021 před slavnostním předáním vysvědčení proběhly třídnické hodiny, ve kterých žáci hráli hry a aktivity zaměřené na upevnění vzathů ve třídách.

Žáci I. třídy si užili prvního sněhu v novém roce.

Dne 19. 1. 2021 proběhl projektový den Města v Evropě aneb co trápí svět. Žáci se seznámili s evropskými městy a dozvěděli se o problémech, které trápí nejen tato města, ale celý svět. Věříme, že tento projektový den podpořil zájem žáků o vývoj světa a přispěl ke změně jejich postojů a chování.

Dne 18. 1. 2021 proběhlo pokračování odpolední akce Škola, místo k životu pro žáky III. a IV. třídy.

Dne 18. 12. se ve třídách uskutečnilo projektové vyučování Vánoce, Vánoce přicházejí. Žáci si vyzkoušeli staročeské vánoční zvyky jako věštění z jablečných semínek, rozkrajování jablka na hvězdičku či házení "střevícem". Prohlédli si živé přírodniny spojené s Vánocemi – cesmínu, vánoční hvězdu, krušpánek a na větvičce rostoucí jmelí. Poslechli si skladbu Tichá noc a ukázky z České mše vánoční. Na závěr se dozvěděli zajímavosti o tom, jak se Vánoce slaví v jiných evropských zemích.

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 proběhlo v jednotlivých třídách projektové vyučování Rodinné křižovatky. Hlavním tématem pro žáky prvního stupně byla rodina a její členové, žáci druhého stupně pak probírali rodinu v širších souvislostech. Žáci se dozvěděli o základních funkcích rodiny, naučili se pojmenovat členy úzké i široké rodiny, navrhli a namalovali si erb svého rodu a vytvořili vlastní rodokmen. Na závěr projektového vyučování si zahráli pohádku O červené řepě, kde si své vědomosti o rodině a jejich členech upevnili.

Odpolední akce EVVO „Škola, místo k životu“ se uskutečnila v úterý 15. 12. pro žáky II. třídy a ve středu 16. 12. pro žáky III. třídy. Kvůli velké nemocnosti žáků bude tato akce s žáky III. třídy dokončena v lednu. Žáci diskutovali o tom, jak se jim na škole líbí, co by na škole chtěli změnit. Společně jsme zjistili, jak se škola zapojuje do třídění odpadu. Vyhledali jsme informace o recyklaci mobilních telefonů, proč je důležité telefony recyklovat a omezit jejich spotřebu. Závěrem jsme vyrobili sběrnou nádobu na vysloužilé mobilní telefony, které budeme sbírat v lednu 2021 v rámci sběrové akce „Recyklohraní“.

V pondělí 2. 11. 2020 proběhlo v jednotlivých třídách projektové vyučování Podržíme se, které bylo zaměřeno na podporu zdravých vztahů v naší škole. Pomocí instruktážních videí, prezentací, diskusí, společného tvoření a her jsme pracovali s emocemi a prožitky žáků s cílem rozvíjet vztahy a upevnit pravidla vzájemné komunikace. Žáci se rovněž dozvěděli, jak předcházet šikaně a kyberšikaně, případně jak se bránit či koho požádat o pomoc. Věříme, že pro žáky byl tento den velkým přínosem a budou spolu lépe vycházet a projevovat si vstřícnost. Tento fakt nabývá na významu, zvláště v současných nelehkých dnech.

V úterý 13. 10. 2020 proběhl na naší škole projekt Duhový den. Cílem bylo seznámit žáky s celoročním propojujícím tématem ekologických projektových dnů – 7 barev duhy. Jednotlivé barvy symbolizují vždy jednu oblast, na kterou se v rámci tematických dnů zaměříme. Žáci poznali a prakticky si vyzkoušeli, jak vzniká duha a z jakých barev se skládá. Společně také obarvili pruhy látky, ze kterých sestavili velkou duhu. Závěrem si žáci namalovali a ozdobili kamínky, které mohou někomu darovat pro radost.

V závěru loňského školního roku byla v areálu školy dokončena výstavba venkovního pavilonu pro výuku. Investiční akce „Green Class“ v hodnotě cca 2 167 000,00 Kč byla financována z prostředků MMR.
Dne 30. září 2020 proběhla ve spolupráci s MAS Šternbersko, o.p.s. prezentační akce s názvem „Zelená ekologické výchově“, jejímž cílem bylo zviditelnit snahu školy i zřizovatele o rozvoj ekologické výchovy. Ředitelka školy Mgr. Zuzana Parmová nejprve poděkovala za spolupráci a přivítala hosty: Mgr. Jitku Pavlíkovou, pracovnici odboru školství a mládeže Olomouckého kraje, Mgr. Irenu Černockou, vedoucí odboru personalistiky, školství a kultury a tiskovou mluvčí Města Šternberk, Ing. Veroniku Machowskou, ředitelku MAS Šternbersko, o.p.s. a další. Mgr. Pavlíková pozdravila přítomné a ocenila, že se škola zaměřila právě na rozvoj ekologické výchovy, jejíž potřebnost stále narůstá. Pro žáky je každodenní kontakt s přírodou obohacující a výuka s živými přírodninami maximálně názorná. Dále ředitelka školy vyjádřila poděkování zřizovateli, který projektový záměr školy s názvem Green Class, tedy vybudování venkovní učebny, realizoval. Pod vedením koordinátorky environmentální výchovy Mgr. Aleny Fabiánové připravili učitelé pro žáky na letošní rok školní projekt s názvem „Sedm barev duhy“, který propojuje tématiku environmentální výchovy s ostatními průřezovými tématy. Nový pavilon zastřešil prostor a umožní pedagogům vyučovat zajímavě nejen o přírodě v přírodě. Školní projekt pak zastřeší všechna průřezová témata a umožní vyučovat v širších souvislostech. Tím bude projektový záměr zelené učebny – Green Class – bezezbytku naplněn. Závěrem projevu ředitelka školy ocenila práci pedagogů při přípravě školního projektu i celého slavnostního dne, kterým škola symbolicky vykročila na cestu za sedmi barvami duhy. Popřála žákům i učitelům, ať je to cesta zajímavá, objevující a sbližující.
Po úvodním projevu potěšili hosty vybraní žáci I. a II. třídy krátkým pásmem písní. Studenti SOŠ strojírenské a lesnické potom předvedli práci s motorovou pilou při výstavbě kompostérů z kulatiny. Společně se žáky III. a IV. třídy vysadili exotický strom liliovník tulipánokvětý. Pod vedením Mgr. Fabiánové žáci předvedli ukázku ekologické výuky. S využitím názorných pomůcek plnili úkoly v pracovních listech a rozlišovali další listnaté stromy, připravené k výsadbě na školním pozemku. Závěr akce patřil hrám a soutěžím s ekologickou tématikou, kde měli žáci příležitost za své znalosti získat odměny.

V úterý 29. 9. 2020 proběhlo na naší škole projektové vyučování „Pes – přítel člověka“ (Šablony II). Do naší školy přijel chovatel psů prap. Mgr. David Kvapil. Nejprve nám představil plemena psů, se kterými pracuje, poté nám řekl, jaká plemena psů jsou pro který výcvik vhodná. Následně přivedl psa Athora Jankari, se kterým nám předvedl ukázkový výcvik – vyhledání a vyštěkání nebezpečného člověka. Dětem se nejvíce líbila fena Corina, která je specialistkou na vyhledávání nebezpečných a návykových látek. Všichni byli překvapeni, jak rychle umí dané látky odhalit. Závěrem akce se plnily zadané úkoly, které se týkaly plemen psů, stavby jejich těla, smyslových orgánů a péče o psy.

Dne 23. 9. 2020 proběhl projektový den Bezpečnost v síti (Šablony II). Žáci se dozvěděli důležité informace týkající se bezpečného chování na internetu. Naučili se, jak si zabezpečit vlastní účty na sociálních sítích, získali informace o kyberšikaně a institucích, na které se v případě problémů mohou obrátit. Dozvěděli se zajímavé informace o práci Policie ČR při vyšetřování trestných činů v prostředí internetu. Na závěr žáci zjistili, jak je důležité ověřovat si pravdivost informací získaných na internetu.

Dne 22. 9. 2020 byla naplánována školní akce „Jedeme na farmu“ (Šablony II). Po příjezdu na farmu nás uvítala její majitelka pí Křenková. Na úvod nám popovídala o historii farmy, následovala komentovaná prohlídka zvířecích obyvatel farmy, ukázka výcviku a práce canisterapeutických psů. Poté si žáci prohlédli hasičské zásahové vozidlo a dozvěděli se, na co jsou různé přístroje a vybavení. Návštěvu farmy žáci zakončili vlastnoruční výrobou koberečků.

Příchod podzimu jsme uvítali pouštěním draka.

Učíme se pro život prací na školním pozemku a velmi nás to baví.

Dne 14. září 2020 proběhlo cvičení v přírodě. Žáci se vydali do okolí Šternberka poznávat přírodu - různé druhy stromů, rostlin a zvířat. Během cesty hráli naučné hry, seznamovali se s orientací v přírodě, turistickými značkami a vyzkoušeli si první pomoc.

Dne 9.9. 2020 proběhla ve školní družině odpolední akce s názvem Věda a technika kolem nás (Šablony II). IT odborník žákům prakticky ukázal, jak funguje 3D tiskárna na tisku píšťalek, které si poté žáci mohli odnést domů. Žáci byli překvapeni, že píšťalky opravdu pískají a že mohou mít různé barvy.
Kromě 3D tiskárny se žáci měli možnost seznámit s různými druhy komunikačních kanálů jako například Skype, Twitter, Facebook nebo Messanger. Žáci si vyzkoušeli na těchto platformách komunikovat s učitelem i mezi sebou. Závěr tohoto odpoledne patřil hrám (např. Minecraft, pexeso a puzzle).

Skolni-rok-2019-2020

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018