PROJEKTY

  1. Home
  2. /
  3. PROJEKTY

PROJEKTY 2021/2022

  • Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018691 Šablony III – ZŠ Olomoucká, Šternberk je realizován od 01. 01. 2021 dotace je čerpána především na zajištění pozice školního asistenta v ZŠ při PL. Ve 2. pololetí školního roku proběhne projektový den ve škole a projektový den mimo školu. Více zde.
  • Od 02. 09. 2021 je škola opět zapojena do projektu organizace Women for Women, o.p.s. Obědy pro děti. V I. etapě bylo podpořeno 20 žáků, ve II. etapě je aktuálně zapojeno 17 žáků.
  • Škola je i v roce 2022 zapojena jako partner v projektu SPOKEŠ realizovaném MAS Šternbersko, o.p.s. Pedagogové školy se podílí na přípravě aktivit spolupráce s MŠ zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností „Pojďte s námi za pohádkou“, aktivit zaměřených na předčtenářskou přípravu „Pojďte s námi za písmenky“ a tvořivé dílny SPOKEŠ.
  • V období 9/2020 – 8/2025 škola realizuje Tranzitní program Green Class ZŠ Šternberk, Olomoucká 76, zaměřený na rozvoj pracovních a sociální dovednosti žáků s cílem, usnadnit absolventům přechod ke střednímu vzdělávání či do zaměstnání a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. K jeho realizaci využívá mimo jiné venkovní učebnu. V rámci TP spolupracuje s Charitou Šternberk, SOŠ strojírenskou a lesnickou a četnými aktéry trhu práce v regionu.